Kontrast
Czcionka

Zgłaszanie awarii: (85) 683 31 70

FAQ

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Sezon grzewczy rozpoczyna się i kończy w momencie zgłoszenia przez odbiorców lub administratorów potrzeby włączenia/wyłączenia ogrzewania w budynkach.

Gdy niska temperatura zewnętrzna utrzymuje się przez kilka dni lub lokatorzy zgłaszają potrzebę ogrzewania mieszkań, jest to sygnał dla zarządcy nieruchomości, że czas rozpocząć sezon grzewczy na osiedlach. Administratorzy przyjmują często umowne granice co do wysokości spadku dziennej i nocnej temperatury na zewnątrz, wpływającej na włączenie ogrzewania w budynkach.

Automatyka pogodowa, która funkcjonuje we wszystkich węzłach będących własnością PEC, włącza lub wyłącza węzeł w zależności od temperatury. Urządzenia te analizują potrzeby budynku w odniesieniu do warunków zewnętrznych. Automatyka jest szczególnie pomocna w okresach przejściowych; w przypadku nagłego ochłodzenia we wrześniu czy maju, np. w nocy lub nad ranem, uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie wzrostu temperatury zewnętrznej, np. o godz. 10.00 rano, ogrzewanie zostanie wyłączone. Minimalizuje to koszty ogrzewania budynku oraz pozwala na uzyskanie komfortu cieplnego w budynku przez cały rok, ponadto znacząco wpływa na stan techniczny budynku oraz zdrowie jego mieszkańców. Utrzymanie odpowiedniej temperatury chroni przed niebezpiecznymi dla zdrowia i konstrukcji budynku grzybami na ścianach wewnętrznych oraz elewacjach. Dogrzane mieszkanie pozwala także uniknąć przeziębień, na które jesteśmy szczególnie narażeni w tak zwanych okresach przejściowych, a więc wiosną i jesienią. Całoroczne ogrzewanie to również większe bezpieczeństwo. Dzięki automatycznej dostawie ciepła, nie ma konieczności inwestowania w dodatkowe rozwiązania grzewcze, takie jak grzejniki elektryczne.

Na hajnowski system ciepłowniczy składają się: sieć ciepłownicza zarządzana przez PEC Sp. z o.o. w Hajnówce oraz kotłownie – węglowa o mocy 5 MW i biomasowa o mocy 3 MW, a także kotłownia zasilana olejem opałowym i/lub gazem LNG o mocy 2×0,55 MW, które razem stanowią wspólny system ciepłowniczy miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru. 60% ciepła jest produkowana przez spółkę SOLOR BIOENERGY POLSKA S.A., od której PEC Hajnówka kupuje ciepło i przesyła sieciami wysokoparametrowymi (130/70°C) do węzłów cieplnych grupowych i indywidualnych, gdzie następuje przetwarzanie ciepła na sieci niskoparametrowe (90/70°C i ciśnieniu 0,3 MPa).

Ciepło dostarczane jest sieciami o łącznej długości ok. 21 km. 99% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej.

PEC Hajnówka, aby całkowicie zrezygnować z węgla, inwestuje w nowe, bardziej efektywne i czystsze źródła ciepła. W 2024 r. uruchomił kotłownię biomasową (o mocy 3 MW) w ramach realizacji projektu „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce”. To największa inwestycja zrealizowana w PEC Hajnówka i nowy etap w rozwoju ciepła systemowego w mieście. Realizacja tej inwestycji znacznie zwiększyła bezpieczeństwo zaopatrzenia Hajnówki w energię cieplną i radykalnie zmniejszyła wykorzystanie węgla do produkcji ciepła, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w mieście.

Więcej o hajnowskim systemie ciepłowniczym przeczytasz w dziale System ciepłowniczy Hajnówki.

Jeżeli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, to zapewne za ciepło na cele ogrzewania i ciepłej wody rozliczasz się ze swoim zarządcą budynku w comiesięcznych zaliczkach ujętych w czynszu. Jesteś zatem tzw. konsumentem ciepła lub inaczej odbiorcą końcowym.

Klientem (zwanym też często odbiorcą) ciepła systemowego jest zaś podmiot, np. spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa, który ma podpisaną z dostawcą umowę sprzedaży ciepła.
Dostawca, czyli przedsiębiorstwo ciepłownicze, dostarcza ciepło do określonych w umowie obiektów i na podstawie odczytów liczników, rozlicza zużyte ciepło na danym budynku lub węźle.

Rozliczanie opłat na poszczególne lokale/mieszkania należy do zarządcy lub właściciela budynku, a sposób przydzielenia kosztów na mieszkania określony jest zazwyczaj w regulaminie wspólnoty czy spółdzielni.

Prosimy o kontakt ze swoim zarządcą budynku w celu wyjaśnienia rozliczeń czy nieprawidłowości związanych z dostawą ciepła czy  stanem instalacji wewnętrznej. Jeśli problem będzie wymagał naszej interwencji, wspólnie dołożymy wszelkich starań, żeby szybko przywrócić oczekiwany komfort.

Określenie ilości dostarczanego ciepła odbywa się na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zamontowanych u odbiorcy, wyszczególnionych w warunkach technicznych dostarczania i odbioru ciepła.

W przypadku braku dostępu do urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych i braku możliwości dokonania odczytu ich wskazań, dostawca wyznacza nowy termin odczytu lub pozostawia odbiorcy informację, aby w ciągu 24 godzin zgłosił telefonicznie stan licznika do dyspozytora. Jeżeli w nowym terminie odczyt wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych jest niemożliwy i odbiorca nie poda informacji o stanie licznika, wówczas należność za ciepło może być obliczona w oparciu o wyliczony przez dostawcę pobór ciepła.

Ewentualne różnice, wynikające z rozbieżności pomiędzy obliczonym przez dostawcę zużyciem ciepła, a jego rzeczywistym zużyciem przez odbiorcę, będą rozliczane po dokonaniu odczytu i uwzględnione w następnym okresie rozliczeniowym.

Przedsiębiorstwo o takim charakterze działalności jak PEC w Hajnówce jest zobowiązane do przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) taryfy dla ciepła do zatwierdzenia. Proces zatwierdzania taryfy związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE ma za zadanie równoważyć interesy dostawców i odbiorców ciepła.

Więcej informacji o taryfie dla ciepła w sekcji Taryfa dla ciepła.

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego odbiorcę narzuciło Prawo energetyczne, wprowadzając nowe zasady rozliczeń za ciepło, w tym opłaty za zamówioną moc jako element rozliczenia. Określenie prawidłowej wielkości mocy zamówionej jest bardzo istotne. Konsekwencją zbyt małej mocy zamówionej może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej.

Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy. Warunkiem zmiany wielkości zamówionej mocy cieplnej określonej w umowie jest złożenie wniosku przez odbiorcę w terminie do 31 maja danego roku kalendarzowego, z mocą obowiązywania od 01 września tego samego roku.

Wniosek powinien zawierać udokumentowanie dokonanych termomodernizacji obiektów zasilanych w ciepło. Dostawca w ciągu 14 dni rozpatrzy wniosek o zmianę zamówionej mocy.

O termomodernizacjach mających wpływ na wielkość zamawianej mocy cieplnej odbiorca powinien poinformować dostawcę na 6 miesięcy przed planowanym terminem zakończenia termomodernizacji.

Szczegóły znajdziesz w Regulaminie dostarczania ciepła dla Hajnówki, dostępnym w dokumentach do pobrania.

Przyłącze ciepłownicze to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Opłata przyłączeniowa określona w aktualnej taryfie dla ciepła wynosi dla średnicy przyłącza:
25 mm – 225,44 zł netto za metr bieżący przyłącza ciepłowniczego
32 mm – 228,62 zł netto/mb
40 mm – 236,13 zł netto/mb
50 mm – 259,84 zł netto/mb
65 mm – 276,01 zł netto/mb
Należy pamiętać, że rurociągów nie mierzy się oddzielnie. Długość przyłącza jest połową długości rurociągu zasilającego i powrotnego.

*Stawka opłat nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aktualną taryfę dla ciepła znajdziesz w dziale Taryfa dla ciepła.

Węzeł cieplny to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Zadaniem węzła jest podgrzanie zimnej wody znajdującej się w instalacji budynku cie­plej­szą wodą pocho­dzącą z sys­temu ciepłowniczego. Węzeł cieplny poprzez wymiennik ciepła oddaje część swojego ciepła wprost do instalacji centralnego ogrzewania rozprowadzającej ciepłą wodę do kalo­ry­fe­rów w całym budynku.

Po odda­niu cie­pła w wymien­niku, schłodzona woda wraca ruro­cią­gami do elektrocie­płowni lub ciepłowni, gdzie zostaje ponow­nie ogrzana i cały pro­ces się powta­rza. To całkowicie bezpieczne dla użytkowników, którzy otrzymują wysokiej jakości produkt w postaci ciepła i ciepłej wody o każdej porze i w odpowiedniej temperaturze.

Ciepła woda użytkowa to woda wodociągowa, tylko ogrzana przez ciepło systemowe w węźle cieplnym znajdującym się w budynku, skąd płynie prosto do kranów w mieszkaniach.

Woda ogrzewana ciepłem systemowym ma zawsze optymalną temperaturę – nie jest ani zbyt gorąca, ani za zimna, a na dodatek – jest dostępna od ręki.

Podczas procesu ogrzewania ciepła woda z systemu ciepłowniczego nie miesza się z wodą w instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Jak to działa? To jak studzenie herbaty w naczyniu z zimną wodą. Gorący płyn oddaje ciepło i ochładza się, podczas gdy woda w naczyniu ogrzewa się, nie mieszając się przy tym z herbatą. Podobnie ciepło systemowe ogrzewa w wymienniku wodę z wodociągów (pierwotnie zimną), która po ogrzaniu płynie do kranów w mieszkaniach jako ciepła woda.

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet. W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy. Jed­nak jeszcze waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych, jest bez­pie­czeń­stwo procesu. Nie musisz wię­cej mar­twić się o przeglądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, ponieważ do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę. Dodatkowo, po odkręce­niu kranu, tem­pe­ra­tura wody jest od razu ide­alna.

Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad korzystania z ciepła, aby czuć się komfortowo, a jednocześnie płacić mniejsze rachunki za ciepło.
Zachęcamy do wypróbowania prostych sposobów na efektywne korzystanie z ciepła.

Nie zasłaniaj kaloryfera 

Odsłonięty kaloryfer zapewnia prawidłowe rozprzestrzenianie się ciepła w pomieszczeniu, dlatego unikaj zastawiania grzejników meblami i zasłaniania ich grubymi zasłonami.

Kontroluj temperaturę w pomieszczeniu

Dopasuj temperaturę do swoich preferencji. Kaloryfer wyposażony jest w tzw. termostat. Zaoszczędzisz i poczujesz się lepiej. Różne pomieszczenia, w zależności od przeznaczenia, potrzebują innych temperatur. W sypialni możesz utrzymywać niższą temperaturę, nawet 18°C – większość z nas śpi wtedy lepiej (chyba że masz małe dzieci, to podwyższ temperaturę o 2 stopnie). W pokoju dziennym wystarczy temperatura 20–21°C, a w łazience powinna być najwyższa: 24°C. Wychodząc z domu, również zmniejszaj temperaturę. Pamiętaj jednak, żeby nie wyziębiać pomieszczeń całkowicie, ponieważ ponowne nagrzanie ścian będzie kosztowało Cię więcej, niż utrzymanie stałej, optymalnej temperatury przez cały czas. Jeżeli nie chcesz cały czas myśleć o przykręcaniu i odkręcaniu tradycyjnych termostatów przygrzejnikowych, zainwestuj w inteligentne termostaty, które pozwalają łatwo zaprogramować oczekiwaną temperaturę o różnych porach dnia.

Wietrz intensywnie i krótko


Wietrzenie pomieszczenia dobrze wpływa na samopoczucie oraz zapobiega powstawaniu zawilgoceń i pleśni. Pamiętaj, aby zakręcić kaloryfery, zanim zaczniesz wpuszczać do domu świeże powietrze. Nie zapomnij też po 10–15 minutach zamknąć okien, aby uniknąć wyziębienia wietrzonego pokoju.

Unikaj suszenia odzieży na grzejnikach

Czy zdarza Ci się suszyć ubrania na kaloryferze? Pamiętaj, że zwiększasz wówczas wskazania podzielnika ciepła o 10%, przez co narażasz się na większe rachunki.

Zatrzymaj ciepło w pomieszczeniach wspólnych

Oszczędzaj nie tylko w swoim mieszkaniu. Zwróć uwagę, czy w częściach wspólnych budynku drzwi i okna są dobrze zamknięte. Nieszczelności na klatce schodowej, w suszarniach i piwnicach powodują uciekanie ciepła z budynku oraz zwiększają jego pobór. Warto zainteresować się pomieszczeniami wspólnymi, ponieważ za ich ogrzanie płacą wszyscy lokatorzy.

Po więcej informacji zapraszamy do działu Ogrzewaj mądrze.