Kontrast
Czcionka

Zgłaszanie awarii: (85) 683 31 70

Miasta bez smogu

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Czy wiesz, że…

… ciepło systemowe to naprawdę dobry sposób na ograniczenie smogu w mieście? Dzięki produkcji ciepła w jednym lub kilku wyspecjalizowanych miejscach można uwolnić miasto od tysięcy małych dymiących kominów i ulatniających się z nich trujących substancji. A to właśnie one są jedną z głównych przyczyn powstawania smogu.

Ochrona środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, dostawcy i producenci ciepła systemowego podlegają surowym normom związanym z ochroną środowiska i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji. Każda z firm produkujących ciepło systemowe przeprowadziła w ostatnich latach modernizację swojego systemu i w znacznym stopniu zredukowała emisję szkodliwych substancji. Ograniczenia te dotyczą nie tylko „popularnego” dwutlenku węgla, którego emisja zredukowana została o ponad 20% (lata 2002–2015). To także ograniczenie wytwarzania szkodliwych pyłów, których produkcja w ciągu ostatnich 13 lat spadła o niemal 70%. Ponadto ograniczono w tym czasie emisję dwutlenku siarki (blisko 60%) oraz tlenków azotu (redukcja o 25%).

Ograniczenie niskiej emisji

Wybór ciepła systemowego zamiast indywidualnych pieców grzewczych ogranicza groźną dla zdrowia niską emisję. Nazywamy tak emisję zanieczyszczeń na wysokości poniżej 40 metrów, najczęściej jednak występuje na poziomie do 20 metrów. W głównej mierze składają się na nią zanieczyszczenia z pieców w domkach jednorodzinnych oraz kamienicach, w których mieszkania wciąż są ogrzewane np. piecami kaflowymi lub lokalnymi kotłowniami. Często spala się w nich niskiej jakości węgiel i drewno oraz niestety śmieci, w tym plastiki, które przy spalaniu wydzielają najwięcej trujących substancji. Wspólnie ze spalinami transportowymi niska emisja tworzy toksyczne dymy w bezpośrednim otoczeniu człowieka i przenika do płuc i krwiobiegu.

Przy bez­wietrz­nej pogo­dzie i dużej wil­got­no­ści, w wyniku mie­sza­nia się powie­trza ze spa­linami z niskiej emisji, powstaje smog. Najbardziej nara­żone na niego są mia­sta i miej­sco­wo­ści poło­żone w natu­ral­nych obni­że­niach gruntu. Zja­wi­sko powstaje wsku­tek inwersji tem­pe­ra­tu­ro­wej – to zna­czy, że war­stwa chłod­niej­szego powie­trza, znaj­du­jąca się niżej, zatrzy­my­wana jest przez znaj­du­jącą się nad nią war­stwę cie­płego powie­trza. Dzieje się tak naj­czę­ściej pod­czas wyżu atmos­ferycznego w chłodne, zimowe dni.

Rozwiązaniem problemu niskiej emisji jest zastąpienie indywidualnych pieców węglowych ciepłem systemowym. Tym samym możemy ograniczyć emitowanie szkodliwych pyłów niemal 40-krotnie, a rakotwórczego bezno(a)pirenu ponad 140-krotnie (czyli praktycznie całkowicie go zlikwidować).

Certyfikacja systemów ciepłowniczych

Polskie miasta nieustannie się rozwijają. Na szczęście wraz z ich wzrostem rozwija się też świadomość władz i mieszkańców, że należy dbać o jakość życia w metropoliach. W ciągu ostatnich trzech lat, w całej Polsce do ciepła systemowego przyłączonych zostało kilkanaście tysięcy budynków, a mieszkańcy miast przekonali się o tym, że jest ono receptą na ograniczenie niskiej emisji i częściowe rozwiązanie problemu smogu. Dzięki temu oddychamy czystszym powietrzem. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonego wśród dostawców ciepła systemowego badania, tzw. Certyfikacji Systemów Ciepłowniczych. Porównanie ilości uwalnianych do atmosfery zanieczyszczeń w lokalnej kotłowni węglowej oraz w elektrociepłowni przy produkcji tej samej ilości ciepła, wskazuje jednoznacznie, że ciepło systemowe jest lepszym wyjściem dla rozwiązania problemu niskiej emisji, która bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie.