Kontrast
Czcionka

Zgłaszanie awarii: (85) 683 31 70

Mieszkańcy

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Poradnik

Chcesz dowiedzieć się, jak racjonalnie korzystać z ciepła i przy tym płacić mniej za komfort, którego oczekujesz? Mamy dla Ciebie kilka cennych wskazówek. To proste i naprawdę się opłaca!

więcej
Suszenie prania na kaloryferze

Nie zasłaniaj kaloryfera

Najważniejszym założeniem w oszczędzaniu energii jest jej niemarnowanie. Gdy zasłaniasz kaloryfer, zakłócasz prawidłowy przepływ ciepła w pokoju. Dlatego urządzając mieszkanie, nie zakrywaj grzejników meblami i grubymi zasłonami. Zadbaj o prawidłową cyrkulację ciepłego powietrza w mieszkaniu.

Zgłoszenia

Biuro Obsługi Klienta PEC czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Całodobowo zgłoszenia przyjmuje również Pogotowie Ciepłownicze pod numerem 993.

  Formularz zgłoszenia usterki


  FAQ

  Najczęściej zadawane pytania.

  zobacz odpowiedzi
  Najczęściej zadawane pytania

  Sezon grzewczy rozpoczyna się i kończy w momencie zgłoszenia przez odbiorców lub administratorów potrzeby włączenia/wyłączenia ogrzewania w budynkach.

  Gdy niska temperatura zewnętrzna utrzymuje się przez kilka dni lub lokatorzy zgłaszają potrzebę ogrzewania mieszkań, jest to sygnał dla zarządcy nieruchomości, że czas rozpocząć sezon grzewczy na osiedlach. Administratorzy przyjmują często umowne granice co do wysokości spadku dziennej i nocnej temperatury na zewnątrz, wpływającej na włączenie ogrzewania w budynkach.

  Automatyka pogodowa, która funkcjonuje we wszystkich węzłach będących własnością PEC, włącza lub wyłącza węzeł w zależności od temperatury. Urządzenia te analizują potrzeby budynku w odniesieniu do warunków zewnętrznych. Automatyka jest szczególnie pomocna w okresach przejściowych; w przypadku nagłego ochłodzenia we wrześniu czy czerwcu, np. w nocy lub nad ranem, uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie wzrostu temperatury zewnętrznej, np. o godz. 10.00 rano ogrzewanie zostanie wyłączone. Minimalizuje to koszty ogrzewania budynku oraz pozwala na uzyskanie komfortu cieplnego w budynku przez cały rok, ponadto istotnie wpływa na stan techniczny budynku, a przede wszystkim zdrowie jego mieszkańców.  Utrzymanie odpowiedniej temperatury chroni przed niebezpiecznymi dla zdrowia i konstrukcji budynku grzybami na ścianach wewnętrznych oraz elewacjach. Dogrzane mieszkanie pozwala uniknąć przeziębień, na które jesteśmy szczególnie narażeni w tak zwanych okresach przejściowych, a więc wiosną i jesienią. Całoroczne ogrzewanie to również większe bezpieczeństwo. Dzięki automatycznej dostawie ciepła, nie ma konieczności inwestowania w dodatkowe rozwiązania grzewcze, takie jak grzejniki elektryczne.

  Na hajnowski system ciepłowniczy składają się: sieć ciepłownicza zarządzana przez PEC Sp. z o.o. w Hajnówce oraz kotłownie – węglowa o mocy 5 MW i biomasowa o mocy 3 MW, a także kotłownia zasilana olejem opałowym i/lub gazem LNG o mocy 2×0,55 MW, które razem stanowią wspólny system ciepłowniczy miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru. Ciepło dostarczane jest sieciami o łącznej długości ok. 21 km. 99% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej.

  60% ciepła jest produkowana przez spółkę SOLOR BIOENERGY POLSKA S.A., od której PEC Hajnówka kupuje ciepło i przesyła sieciami wysokoparametrowymi (130/70°C) do węzłów cieplnych grupowych i indywidualnych, gdzie następuje przetwarzanie ciepła na sieci niskoparametrowe (90/70°C i ciśnieniu 0,3 MPa).

  PEC Hajnówka, aby całkowicie zrezygnować z węgla, inwestuje w nowe, bardziej efektywne i czystsze źródła ciepła. W 2024 r. uruchomił kotłownię biomasową (o mocy 3 MW) w ramach realizacji projektu „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce”. To największa inwestycja zrealizowana w PEC Hajnówka i nowy etap w rozwoju ciepła systemowego w mieście. Realizacja tej inwestycji znacznie zwiększyła bezpieczeństwo zaopatrzenia Hajnówki w energię cieplną i radykalnie zmniejszyła wykorzystanie węgla do produkcji ciepła, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w mieście.

  Więcej o hajnowskim systemie ciepłowniczym przeczytasz w dziale System ciepłowniczy Hajnówki

  Przedsiębiorstwo o takim charakterze działalności jak PEC w Hajnówce jest zobowiązane do przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) taryfy dla ciepła do zatwierdzenia. Proces zatwierdzania taryfy związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów oraz równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.

  Więcej informacji o taryfie dla ciepła w sekcji Taryfa dla ciepła.

  Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

  Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego odbiorcę narzuciło Prawo energetyczne, wprowadzając nowe zasady rozliczeń za ciepło, w tym opłaty za zamówioną moc jako element rozliczenia. Określenie prawidłowej wielkości mocy zamówionej jest bardzo ważne. Konsekwencją zbyt małej mocy zamówionej może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej.

  Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy. Warunkiem zmiany wielkości zamówionej mocy cieplnej określonej w umowie jest złożenie wniosku przez odbiorcę w terminie do 31 maja danego roku kalendarzowego, z mocą obowiązywania od 1 września tego samego roku.

  Wniosek powinien zawierać udokumentowanie dokonanych termomodernizacji obiektów zasilanych w ciepło. Dostawca w ciągu 14 dni rozpatrzy wniosek o zmianę zamówionej mocy.

  O termomodernizacjach mających wpływ na wielkość zamawianej mocy cieplnej odbiorca powinien poinformować dostawcę na 6 miesięcy przed planowanym terminem zakończenia termomodernizacji.

  Określenie ilości dostarczanego ciepła odbywa się na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zamontowanych u odbiorcy, wyszczególnionych w warunkach technicznych dostarczania i odbioru ciepła.

  W przypadku braku dostępu do urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych i braku możliwości dokonania odczytu ich wskazań, dostawca wyznacza nowy termin odczytu lub pozostawia odbiorcy informację, aby w ciągu 24 godzin zgłosił telefonicznie stan licznika do dyspozytora. Jeżeli w nowym terminie odczyt wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych jest niemożliwy i odbiorca nie poda informacji o stanie licznika, wówczas należność za ciepło może być obliczona w oparciu o wyliczony przez dostawcę pobór ciepła. Ewentualne różnice, wynikające z rozbieżności pomiędzy obliczonym przez dostawcę zużyciem ciepła, a jego rzeczywistym zużyciem przez odbiorcę, będą rozliczane po dokonaniu odczytu, i uwzględnione w następnym okresie rozliczeniowym.

  Magazyn ciepła systemowego

  Zdjęcie do artykułu O dekarbonizacji systemów ciepłowniczych w Europie

  O dekarbonizacji systemów ciepłowniczych w Europie

  W Rotterdamie odbył się ważny dla sektora ciepłowniczego Kongres Euroheat&Power. Udział wzięło w nim blisko 500 uczestników. Jednym z prelegentów…

  Zdjęcie do artykułu Czy podróżowanie szkodzi planecie?

  Czy podróżowanie szkodzi planecie?

  Z jednej strony beztroski wypoczynek i hobby, z drugiej strony coraz częściej i głośniej się mówi o negatywnym wpływie turystyki…

  Zdjęcie do artykułu Ciepłownictwo. Czas wielkiej zmiany

  Ciepłownictwo. Czas wielkiej zmiany

  Legislacja, technologia i edukacja to trzy filary, na których powinna się opierać transformacja sektora ciepłowniczego. Prezes IGCP przedstawił kluczowe uwarunkowania…

  Zdjęcie do artykułu Miasta odporne na zmiany klimatu

  Miasta odporne na zmiany klimatu

  Kwiecień tego roku był jedenastym z kolei miesiącem, w którym średnia temperatura osiągnęła rekordowy poziom. Czy polskie miasta są gotowe…