Kontrast
Czcionka

Zgłaszanie awarii: (85) 683 31 70

System ciepłowniczy

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Skąd bie­rze się cie­pło systemowe?

Cie­pło systemowe produkuje się w elek­tro­cie­płow­niach lub cie­płow­niach odda­lo­nych od cen­trów miast. Stamtąd, za pomocą sieci ciepłow­ni­czych (sys­temu ruro­cią­gów) dociera ono do budyn­ków pod posta­cią bar­dzo cie­płej wody. Budy­nek przy­łą­czony do sys­temu ciepłowniczego wypo­sa­żony jest w wewnętrzną insta­la­cję cen­tral­nego ogrze­wa­nia wypeł­nioną wodą, która następnie tra­fia do kaloryfe­rów w całym budynku. W jaki spo­sób woda w insta­la­cji budynku staje się cie­pła? Dzięki urzą­dze­niu nazywanym wymien­ni­kiem cie­pła. Pozwala ono ogrzać zimną wodę w insta­la­cji budynku, cie­plej­szą wodą pocho­dzącą z sys­temu cie­płowniczego. Po odda­niu ciepła w wymien­niku, schłodzona woda wraca ruro­cią­gami do elektrocie­płowni, gdzie zostaje ponow­nie ogrzana i cały pro­ces się powtarza. Dokładny opis zasady działania systemu ciepłowniczego znajduje się poniżej.

System ciepłowniczy

Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania i odbioru ciepła.

Źródło: www.cieplosystemowe.pl

Źródło ciepła

Każdy system ciepłowniczy posiada swoje źródło, czyli miejsce, w którym powstaje ciepło. Źródło ciepła (tj. ciepłownia lub elektrociepłownia) zazwyczaj położone jest z dala od centrów miast. Dzięki temu unika się niskiej emisji, a powietrze, którym oddychamy, jest zdecydowanie czystsze. Wytwarzanie ciepła odbywa się w drodze różnych procesów technologicznych: spalania węgla, gazu, oleju, biomasy, przetwarzania energii słonecznej lub wiatrowej, geotermii, a także wykorzystania energii elektrycznej. Może być także produkowane w procesie kogeneracji, czyli jednocześnie z produkcją energii elektrycznej – co zmniejsza zużycie paliwa i ogranicza emisję dwutlenku węgla.

Sieci ciepłownicze

Ciepło w postaci ciepłej wody lub pary o odpowiedniej temperaturze przekazywane jest ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczych. Najczęściej znajdują się one pod ziemią i oplatają miasto systemem rur, umożliwiając ogrzewanie budynków za pomocą tzw. przyłącza, czyli określonego odcinka sieci, który doprowadza ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego w budynku – kolejnego elementu systemu.


Węzeł cieplny

Zadaniem węzła jest podgrzanie zimnej wody znajdującej się w instalacji budynku cie­plej­szą wodą pocho­dzącą z sys­temu ciepłowniczego. Węzeł cieplny poprzez wymiennik ciepła oddaje część swojego ciepła wprost do instalacji centralnego ogrzewania, rozprowadzającej ciepłą wodę do kalo­ry­fe­rów w całym budynku.
Po odda­niu cie­pła w wymien­niku, schłodzona woda wraca ruro­cią­gami do elektrocie­płowni lub ciepłowni, gdzie zostaje ponow­nie ogrzana i cały pro­ces się powta­rza. To całkowicie bezpieczne dla użytkowników, którzy otrzymują wysokiej jakości produkt w postaci ciepła i ciepłej wody o każdej porze i zawsze w odpowiedniej temperaturze.


Automatyka pogodowa

Węzły cieplne wyposażone są także w system automatyki pogodowej, który reaguje na warunki zewnętrzne i zapewnia komfort cieplny w mieszkaniu niezależnie od pory roku. Oprócz ogrzewania budynków, ten sam węzeł zapewnia dostawę ciepłej wody do celów użytkowych.

Źródło: www.cieplosystemowe.pl

Licznik ciepła

Ważną częścią systemu ciepłowniczego jest również aparatura pomiarowo-rozliczeniowa, czyli popularny licznik ciepła. Na podstawie wskazań licznika możliwe jest określone poziomu zużycia ciepła w budynku.

Ciepła woda

Ciepło systemowe to sprawdzony sposób na ciepłą wodę w mieszkaniu. Ciepła woda użytkowa to woda wodociągowa – tylko ogrzana przez ciepło systemowe w węźle cieplnym znajdującym się w budynku, skąd płynie prosto do kranów w mieszkaniach. Woda ogrzewana ciepłem systemowym ma zawsze optymalną temperaturę – nie jest ani zbyt gorąca, ani za zimna, a na dodatek – jest dostępna od ręki. Podczas procesu ogrzewania, ciepła woda z systemu ciepłowniczego nie miesza się z wodą w instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Jak to działa?
Działa to jak studzenie herbaty w naczyniu z zimną wodą. Gorący płyn oddaje ciepło i ochładza się, podczas gdy woda w naczyniu ogrzewa się, nie mieszając się przy tym z herbatą. Podobnie ciepło systemowe ogrzewa w wymienniku wodę z wodociągów (pierwotnie zimną), która po ogrzaniu płynie do kranów w mieszkaniach jako ciepła woda.