Kontrast
Czcionka

Zgłaszanie awarii: (85) 683 31 70

Polityka energetyczna

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Polityka energetyczna PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

Zakres polityki energetycznej obejmuje działania związane z dążeniem do poprawy oraz ciągłego doskonalenia efektywności energetycznej.

Wyrażając troskę o środowisko naturalne, zobowiązujemy się do stosowania obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań związanych z wykorzystaniem, wydajnością i zużyciem energii w trakcie prowadzonej działalności.

Główne cele obejmują:

  • racjonalne zarządzanie energią poprzez identyfikację i optymalizację energochłonnych obszarów działalności,
  • efektywną eksploatację miejskiego systemu ciepłowniczego oraz zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego,
  • monitorowanie pracy m.s.c. oraz bieżącego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu optymalizacji wymaganych parametrów i ograniczania zużycia zasobów naturalnych,
  • wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii, urządzeń i usług w celu poprawy wyniku energetycznego,
  • ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na poprawę wyniku energetycznego oraz doskonalenie systemu zarządzania energią,
  • rozwijanie świadomości energetycznej i poprawę komunikowania celów dla wszystkich pracowników,
  • okresowe sprawdzanie efektów polityki energetycznej.

Zobowiązujemy się do zapewnienia niezbędnych zasobów i zagwarantowania dostępności informacji wymaganej dla osiągnięcia celów i realizacji ustalonych zadań energetycznych.

Założenia polityki energetycznej są ogólnie dostępne, znane, wdrożone i utrzymywane przez wszystkich pracowników.

Polityka energetyczna jest poddawana cyklicznym przeglądom i w razie potrzeby podlega aktualizacji.

Dariusz Link
Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Hajnówce